Hľadáte spoľahlivú účtovníčku, potrebujete viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo pre Vašu firmu? Účtovníctvo Bratislava Vám ponúka bezproblémové vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v Bratislave. Externé účtovníctvo Vám ušetrí čas a peniaze. Nechajte si vypracovať cenovú ponuku pre Vašu firmu.

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov a živnostníkov pohodlne, správne a na čas. V rámci jednoduchého účtovníctva účtovné jednotky vedú:
  • peňažný denník (účtovná kniha zachytávajúca pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti a na bankových účtoch, príjmy a výdaje pre daňové účely - podklad pre daňové priznanie. Peňažný denník sa vedie v časovom slede na základe účtovných dokladov - pokladničné bločky, výpisy z bankového účtu)
  • knihu pohľadávok (obsahuje údaje o dlžníkoch, pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,poskytnutých preddavkoch, poskytnutých úveroch, pohľadávkach dane z príjmov, pohľadávkach nepriamych daní, pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni)
  • knihy záväzkov (obsahuje údaje o veriteľoch, výške záväzkov v peňažnom vyjadrení, prijatých preddavkoch, prijatých úveroch, záväzkoch dane z príjmov, záväzkoch nepriamych daní, záväzkoch voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni)
  • pomocné knihy (inventárne karty, skladové karty, evidencia nepriamych daní, kniha cenín, kniha mzdovej evidencie - mzdové listy, kniha sociálneho fondu ...)
V jednoduchom účtovníctve je účtovanie o peňažnom hospodárení firmy (peňažný denník) oddelené od evidencie majetku účtovnej jednotky. Účtovníctvo sa začína viesť dňom vzniku, teda k dátumu získania podnikateľského oprávnenia.

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku na vedenie jednoduchého účtovníctva pre Vašu firmu v Bratislave a okolí.